بازدید: 694
 
تصفیه پساب صنعتی به روش
ECF
° هزینه نصب و راه اندازی بسیار پایین در مقایسه با سیستم های متداول تصفیه
° کاهش هزینه هاي بهره برداري و هزینه های جاری سیستم تصفیه
° نیاز به حداقل فضای ممکن جهت نصب و راه اندازی
° کاهش استفاده از مواد شیمیایی مصرفی
° کاهش سطح زمین مورد نیاز تصفیه خانه
° سهولت در آبگیری و مدیریت لجن
° تجهیزات ساده و راهبری آسان و عدم نیاز به اپراتور حرفه ای
° بهره برداري خودکار و پیوسته
° کاهش تعداد واحدهاي فرآیندي تصفیه خانه
° کم ترین مشکلات بهره برداری در مقایسه با روش های شیمیایی و بیولوژیکی